Terugvordering uitkering

Wanneer je een uitkering hebt gekregen die te hoog was of waar je eigenlijk geen recht op had, is het mogelijk dat je de uitkering moet terugbetalen. Het gaat hier over werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, invaliditeitsuitkeringen, kinderbijslag...

Als je een verkeerde uitkering kreeg door een fout van de instelling die je uitkering uitbetaalt, zal die in sommige gevallen niet moeten terugbetalen. Wanneer je een (te hoge) uitkering kreeg doordat je zelf in de fout ging door bijvoorbeeld foute informatie te geven, zal je de uitkering moeten terugbetalen.

Je moet per brief op de hoogte gebracht worden van een terugvordering. Je kan altijd vragen om terugbetalingsfaciliteiten: je kan dan de terugbetaling verspreiden over meerdere afbetalingen als je schuldeiser hiermee akkoord gaat.

Bij een werkloosheidsuitkering kan je, wanneer je het bedrag niet in één keer kan terugbetalen, de directeur van je werkloosheidsbureau vragen om terugbetalingsfaciliteiten.

Bij pensioenen kan je een beslissing van de Federale pensieonsdienst betwistenvoor de Arbeidsrechtbank (als je werknemer was) of voor de Rechtbank van eerste aanleg (als je ambtenaar was). 

Ook een leefloon van een OCMW kan in sommige gevallen teruggevorderd worden. Je kan ook hier om betalingsfaciliteiten vragen en zelfs of het OCMW van de terugvordering wil afzien. Je kan tegen de beslissing van het OCMW in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank, binnen de drie maanden na het ontvangen van de brief waarin je op de hoogte gebracht wordt van de terugvordering. Hiervoor doe je best een beroep op juridische bijstand.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.