Wet consumentenkrediet

De Wet op het Consumentenkrediet regelt kredieten tussen jou en een professionele kredietverstrekker. Het gaat onder meer over volgende kredietvormen:

  • lening op afbetaling
  • verkoop op afbetaling
  • leasing of financieringshuur
  • kredietopening
  • negatief saldo op zichtrekening

De kredietgever moet, vóór hij je een krediet toekent, nagaan of je al kredieten hebt lopen en of je die correct afbetaalt. Hij vindt deze informatie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank. Als hij je een krediet toekent, moet hij dit krediet ook in deze Centrale laten registreren. Als jij je krediet niet of niet op tijd terugbetaalt aan de kredietgever, moet hij je in deze Centrale laten registreren als wanbetaler. Wanneer een kredietgever ontdekt dat je al veel kredieten hebt lopen, dat je een wanbetaler bent of onvoldoende inkomsten hebt, moet hij weigeren je een krediet te geven. Dit gebeurt in de praktijk niet altijd.

Het krediet dat een kredietgever je toekent moet in een kredietovereenkomst (een contract) staan. Jij moet daar zelf één exemplaar van krijgen en je moet alle exemplaren met de hand ondertekenen. Op het contract moeten onder meer volgende zaken zeker staan:

  • je persoonlijke gegevens (je naam, geboortedatum, adres...), de gegevens van de kredietgever en de gegevens van de kredietbemiddelaar (als deze als tussenpersoon heeft opgetreden)
  • het kredietbedrag
  • het JKP of het jaarlijks kostenpercentage: dit is de intrest die je per jaar betaalt op een geleend bedrag. Er zijn vastgelegde maximumbedragen die een kredietgever mag vragen en waar hij dus niet boven mag gaan.
  • de voorwaarden van het gebruik en van de terugbetaling van het krediet

Een kredietgever laat je meestal ook een akte van loonoverdracht ondertekenen.

Je kan een kredietovereenkomst annuleren tot veertien dagen te rekenen vanaf de datum van ondertekening hiervan. Dit doe je best door de kredietgever een aangetekende brief te versturen. De kredietgever mag je geen kosten aanrekenen voor deze annulering. Uiteraard moet je wel het ontleende geld of de op krediet aangekochte goederen teruggeven. Bovendien moet je ook rente betalen voor de periode dat je het geld of de goederen ter beschikking had.

Wanneer een kredietgever zich niet houdt aan de Wet op het Consumentenkrediet kan je tegen hem een klacht indienen.