Kwijtschelding

Soms zijn bij een faillissement na de verkoop van alle roerende en onroerende goederen alle schulden nog niet afbetaald: dit zijn ‘de restschulden na een faillissement’. Deze moeten dan na het faillissement nog betaald worden tenzij de rechtbank voor deze restschulden kwijtschelding uitspreekt.

Om deze kwijtschelding te verkrijgen: 

  • moet je tijdig een aanvraag indienen bij de ondernemingsrechtbank via het Centraal Register Insolvabiliteit (klik hier voor meer informatie hierover)
  • mag de rechter niet oordelen dat je een kennelijke grove fout pleegde of ter kwader trouw handelde

De rechter zal over het verzoek oordelen. De curator, het openbaar ministerie en schuldeisers kunnen hun bezwaren aan de rechter meedelen waarom zij menen dat geen of slechts een gedeeltelijke kwijtschelding moet toegekend worden. Een gedeeltelijke kwijtschelding is dus ook een mogelijkheid.

Volgende (rest)schulden komen niet in aanmerking voor deze kwijtschelding:

  • penale boeten waarvoor de gefailleerde veroordeeld is
  • onderhoudsgelden verschuldigd door de gefailleerde
  • verplichting tot herstel van schade wegens overlijden of aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon (mede)veroorzaakt door de gefailleerde

Een uitgesproken kwijtschelding heeft ook gevolgen voor de eventuele (ex-)echtgenoot of (gewezen) wettelijk samenwonende partner: ook zij moeten onder bepaalde voorwaarden de 'restschulden' voor zover het over 'beroepsschulden' gaat dan niet meer betalen. Dit geldt niet automatisch voor personen die zich op een of andere manier borg hebben gesteld.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.