Onbeperkt uitstel van invordering

Onbeperkt uitstel van invordering betekent dat de schulden die je bij de belastingen hebt niet meer ingevorderd worden. Voorwaarde is wel dat je financiële toestand zo slecht is dat het zeer moeilijk is om je schulden bij de belastingen terug te betalen.  

Hiertoe dien je een aangetekende brief te sturen naar de directeur van je regionaal invorderingscentrum. Een aanvraagformulier dat je kan gebruiken, vind je hier. Wanneer je het verzoekschrift hebt ingediend, kan de belastingontvanger enkel nog bewarend beslag leggen.

Ten laatste zes maanden na het indienen van je aanvraag zal de regiodirecteur een beslissing nemen. Hij of zij zal nooit een onbeperkt uitstel voor de volledige belastingschulden toekennen. Je zal dus nog altijd een deel van de belastingschulden moeten betalen.

Wanneer een regiodirecteur een onbeperkt uitstel weigert, kan je in beroep gaan. Je moet dan binnen de maand na de weigering een bezwaarschift sturen naar de Beroepscommissie 'onbeperkt uitstel van de invordering' van de FOD Financiën.