Onbeperkt uitstel van invordering

Onbeperkt uitstel van invordering betekent dat de schulden die je bij de belastingen hebt niet meer ingevorderd worden. Voorwaarde is wel dat je financiële toestand zo slecht is dat het zeer moeilijk is om je schulden bij de belastingen terug te betalen.  

Je kan dit aanvragen met een verzoekschrift bij de Gewestelijke directeur invordering van de directe belastingen. Een voorbeeld van zo'n verzoekschrift en hoe je het moet indienen, kan je hier vinden. Wanneer je het verzoekschrift hebt ingediend, kan de belastingontvanger enkel nog bewarend beslag leggen.

Ten laatste zes maanden na het indienen van het verzoekschrift zal de Gewestelijke directeur een beslissing nemen. De Gewestelijke directeur zal nooit een onbeperkt uitstel voor de volledige belastingschulden toekennen. Je zal dus nog altijd een deel van de belastingschulden moeten betalen.

Wanneer een Gewestelijke directeur een onbeperkt uitstel weigert, kan je in beroep gaan. Je moet dan binnen de maand na de weigering een bezwaarschift sturen naar de Beroepscommissie onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen.