Minnelijke aanzuiveringsregeling

Wanneer je toegelaten wordt tot een collectieve schuldenregeling, zal de rechter een schuldbemiddelaar aanstellen. De schuldbemiddelaar moet proberen tot een minnelijke aanzuiveringsregeling te komen. Dit is een plan over hoe jouw schulden afbetaald zullen worden. In de minnelijke aanzuiveringsregeling moet de schuldbemiddelaar ook een gedetailleerde en geactualiseerde staat van de inkomsten en de beschikbare middelen van het gezin opnemen. In een bijlage bij dit plan (die enkel aan de rechter bezorgd wordt) moet hierbovenop ook een gedetailleerde staat van de lasten en de tegoeden van de schuldenaar en van de lasten en tegoeden van zijn gezin opgenomen worden. De rechter krijgt hierbij de taak toebedeeld om erop toe te zien dat alle posten die onontbeerlijk zijn voor het behoud van de menselijke waardigheid worden ingeschreven in de minnelijke aanzuiveringsregeling en dat het leefgeld wordt geïndexeerd (gezondheidsindex).

De schuldbemiddelaar onderhandelt met jouw schuldeisers omtrent een voorstel van zo'n minnelijke aanzuiveringsregeling dat hij opmaakt. Als zowel jij als je schuldeisers akkoord gaan met zijn voorstel, zal de rechter het plan bekrachtigen. Als jij niet akkoord gaat met dit plan moet je dit binnen de twee maanden melden aan de schuldbemiddelaar, ofwel via een aangetekende brief met ontvangstbericht, ofwel via een verklaring bij de schuldbemiddelaar.

De schuldbemiddelaar heeft zes maanden tijd om zo'n minnelijke aanzuiveringsregeling af te ronden. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden met maximum zes maanden. Wanneer de schuldbemiddelaar er uiterlijk binnen één jaar niet in slaagt om een minnelijke aanzuiveringsregeling tot stand te brengen, kan er een gerechtelijke aanzuiveringsregeling of zelfs een totale kwijtschelding van schulden opgelegd worden door de rechter.

Een minnelijke aanzuiveringsregeling had vroeger meestal een looptijd tussen vijf en tien jaar. Op heden bepaalt de wet dat de duurtijd niet langer dan zeven jaar mag zijn, tenzij je zelf een langere termijn vraagt om bv. jouw woning te kunnen behouden. Deze termijn begint normaal te lopen op de dag dat jouw procedure collectieve schuldenregeling opgestart werd, maar de rechter kan ook een andere startdatum bepalen.

Als je schulden te groot zijn om binnen deze termijn termijn terugbetaald te worden, kan er een deel van de schulden kwijtgescholden worden. Je schuldeisers moeten daar uiteraard wel akkoord mee willen gaan.

Na bekrachtiging van het plan door de rechter, zal de schuldbemiddelaar toezien op de uitvoering van het plan. De schuldbemiddelaar zal al je inkomsten ontvangen en zal ook afbetalingen van de schulden uitvoeren. Hij zal je leefgeld geven voor dagelijks gebruik zoals voor eten, huur, vaste kosten...

Bij ingrijpende veranderingen (bijvoorbeeld een erfenis, een huwelijk, een vergeten schuld) kan het nodig zijn dat de lopende aanzuiveringsregeling aangepast moet worden. Dit noemt men een herziening.

Wanneer je je niet houdt aan de afspraken die in een collectieve schuldenregeling gemaakt zijn, kan de collectieve schuldenregeling beëindigd worden. Dit is een herroeping van de collectieve schuldenregeling.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.