Wanneer je bent toegelaten bent tot een collectieve schuldenregeling, ontvangt jouw schuldbemiddelaar je hele inkomen op een rekening die hij speciaal daarvoor moet openen. Hiermee betaalt hij je schuldeisers. Je krijgt zelf enkel nog een deel van je inkomen voor je dagelijkse behoeften zoals eten, huur, vaste kosten... Dit noemt men leefgeld.

Het is belangrijk dat je genoeg leefgeld krijgt. Kijk daarom ook goed na of het leefgeld dat je krijgt voldoende is, vooraleer een aanzuiveringsregeling wordt vastgelegd. Wanneer het te weinig is, bespreek dit dan zo snel mogelijk met je schuldbemiddelaar. Als jij niet akkoord gaat met het leefgeld dat voorzien is in het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling, moet je dit binnen de twee maanden melden, ofwel via een aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de schuldbemiddelaar, ofwel via een verklaring die je aflegt bij de schuldbemiddelaar.

In de wet zijn bepalingen over het minimale leefgeld opgenomen: het leefgeld moet altijd (zowel in de minnelijke als in de gerechtelijke aanzuiveringsregeling) hoger zijn dan het leefloon vermeerderd met de kinderbijslag. Dit is slechts de minimumgrens: in de praktijk zal de menselijke waardigheid vaak een hoger leefgeld vereisen. Vandaar dat in de minnelijke aanzuiveringsregeling een gedetailleerde en geactualiseerde staat van de inkomsten en de beschikbare middelen van het gezin opgenomen moet worden en dat in een bijlage bij dit plan (die enkel aan de rechter bezorgd wordt) ook een gedetailleerde staat van de lasten en de tegoeden van de schuldenaar en van de lasten en tegoeden van zijn gezin opgenomen moet worden. De rechter krijgt hierbij de taak toebedeeld om erop toe te zien dat alle posten die onontbeerlijk zijn voor het behoud van de menselijke waardigheid worden ingeschreven in de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling en dat het leefgeld wordt geïndexeerd (gezondheidsindex). Hiernaast werd de wet aangevuld met een bepaling die expliciet stelt dat de schuldbemiddelaar verantwoordelijk is voor een tijdige uitbetaling van het leefgeld op de data die werden overeengekomen met de schuldenaar of die werden bepaald in de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling.

Soms kan het ook zijn dat het leefgeld eerst wel voldoende was, maar door een verandering in je leven (bijvoorbeeld de geboorte van een kind) nu niet meer volstaat. Dan kan je om een aanpassing van je aanzuiveringsregeling vragen bij je schuldbemiddelaar. Je kan je hiervoor, indien je aan bepaalde voorwaarde voldoet, best laten bijstaan door een pro-Deoadvocaat.

Wanneer je moeite hebt om je leefgeld te beheren, kan je in budgetbegeleiding of budgetbeheer gaan.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.